آیا استفاده از عبارت ارزیابی یا بررسی ایمنی در موضوع فعالیت شرکت های بازرسی می تواند متضاد با نوع الف بودن شرکت باشد؟

آیا استفاده از عبارت ارزیابی یا بررسی ایمنی در موضوع فعالیت شرکت های بازرسی می تواند متضاد با نوع الف بودن شرکت باشد؟

شرکت های بازرسی برای ارائه خدمات بازرسی و ارزیابی انطباق اصولا از چند مرکز و نهاد به منظور اطمینان دادن به مشتریان و کارفرمایان خود پروانه یا گواهینامه صلاحیت دریافت می نمایند که این مراکز و نهادها عبارتند از ادارات کل سازمان استاندارد پروانه بازرسی، مرکز ملی تایید صلاحیت گواهینامه بازرسی فنی براساس استاندارد 17020 و مرکز تحقیقات  تعلمیات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروانه صلاحیت حقوقی دریافت می نمایند.

از الزامات مرکز تحقیقات تعلمیات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صدور پروانه صلاحیت این است که در موضوع فعالیت عبارت “ارزیابی ایمنی” آن تجهیز یا دستگاه به صراحت قید شده باشد و اصولا در زمینه های ارزیابی ایمنی ظروف تحت فشار، ارزیابی ایمنی برق، ارزیابی ایمنی آسانسورها و پله برقی ها، ارزیابی ایمنی جرثقیل و لیفتراک، ارزیابی سیستم های اعلام و اطفا حریق و ارزیابی ایمنی ساختمان براساس روال مدنظر خود برای شرکت ها پروانه صلاحیت صادر می نماید.

کارشناسان بررسی کننده درخواست های شرکت های بازرسی در مرکز ملی تایید صلاحیت اصولا روالی را برای پذیرش درخواست تایید صلاحیت و بررسی نوع الف بودن شرکت های بازرسی در نظر دارند که با درج عبارت هایی در موضوع فعالیت مخالفت داشته و به عنوان نقص اصولا اعلام می نمایند. برای اطلاع به لینک زیر مراجعه کنید.

در موضوع فعالیت شرکت های بازرسی چه مواردی نباید درج شود////

حال اگر شرکتی بخواهد هم از مرکز ملی تایید صلاحیت و هم از مرکز تحقیقات تعلمیات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون پروانه دریافت نماید مجبور است در موضوع فعالیت عبارت ارزیابی ایمنی در حوزه های قید شده را نیز درج نماید که در این موقعیت با نقص عدم استقلال و عدم تطابق بودن با نوع الف شرکت های بازرسی مواجه می شود حال به بررسی واژه ارزیابی و بازرسی می پردازیم.

کلمه ارزیابی در لغت براساس لغتنامه عمید به معنی بررسی می باشد.

کلمه بازرسی در متن استاندارد 17020 به معنی بررسی محصول، فرآیند، خدمت، تاسیسات و طراحی آن ها و تعیین انطباق با الزامات مشخص شده یا الزامات عمومی برمبنای قضاوت (اظهار نظر تخصصی)

مراحل بازرسی براساس بند 1 استاندارد 17020 شامل طراحی، بررسی نوع، بازرسی اولیه، بازرسی حین کار یا بازبینی است.

پس با مرور معانی فوق مشاهده می گردد که بودن عبارت “ارزیابی ایمنی” در موضوع فعالیت نمی تواند منجر به رد نوع الف بودن استقلال شرکت بازرسی شود چرا که ارزیابی ایمنی نوعی بررسی ایمنی تجهیز یا دستگاه براساس استانداردها و الزامات بوده و در این خصوص همچنین شرح وظایف هر یک از شرکت هایی که در حوزه ارزیابی ایمنی از مرکز تحقیقات تعلمیات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون پروانه دریافت می نمایند به شرح ذیل می باشد. این موراد در دستورالعمل اجرایی آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی که در جلسه مورخ 99.02.24 شورای سیاست گذاری  آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی تصویب و در جلسه شماره 167 شورای عالی حفاظت فنی مورخ 1400.02.13 بازنگری شده است، بیان شده است:

لذا با توجه به موارد فوق الذکر در زمان بررسی درخواست های تایید صلاحیت در مرکز ملی می توان ذکر عبارت “ارزیابی ایمنی ….” را نیز در دسته فعالیت بازرسی در نظر گرفت و از بیان عدم تطابق وضعیت استقلال شرکت با شرکت های بازرسی نوع الف خودداری نمود. امید است که این موضوع مورد توجه دوستان در نهاد اعتباردهنده ملی قرار گیرد.

////دستورالعمل اجرایی آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.