استاندارد 17020 یک استاندارد مخصوص نهادهای انجام دهنده فعالیت های بازرسی است که در آن به الزاماتی که این نهادها برای اثبات توانایی انجام فعالیت های بازرسی در حوزه بازرسی فنی و بازرسی کالا نیاز دارند می پردازد. برحسب این دو حوزه شرکت ها از مسیر زیر اقدام به اخذ گواهینامه یا پروانه بازرسی می نمایند:

این شرکت ها به منظور ارائه نتایج بازرسی صحیح و قابل اتکا نیازمند حفظ استقلال و بی طرفی در ارائه خدمات می باشند لذا شرکت های بازرسی از این حیث به سه دسته نوع الف، نوع ب و نوع پ تقسیم می شوند.

این استاندارد دارای 8 بند اصلی می باشد که ساختار آن به طور خلاصه به شکل ذیل می باشد: