الزام ارائه گواهی آزمون نوعی برای بردهای مدار ایمنی تابلوهای فرمان آسانسورهای برقی