شرکتهای بازرسی مطابق بند 6-3 استاندارد 17020 می توانند بنا به دلایلی بخشی
از فعالیت بازرسی خود را به پیمانکار فرعی واگذار نمایند که این دلایل به شرح زیر
می باشند
:

         
حجم کاری بالای
پیش بینی نشده یا غیر معمول،

         
کارکنان کلیدی
نهاد
  بازرسی توانایی
انجام کار را ندارند،

         
تسهیلات کلیدی یا
اقلامی از تجهیزات به طور موقت فاقد شرایط لازم برای استفاده هستند،

         
بخشی از قرارداد
کارفرما مربوط به بازرسی تحت پوشش دامنه شمول
 نهاد بازرسی نیست
یا فراتر از قابلیت یا منابع نهاد بازرسی است.

در خصوص بند آخر واگذاری بخشی از فعالیت که در دامنه کار شرکت بازرسی نمی باشد،
یا فراتر از قابلیت یا منابع آن شرکت می باشد می توان به استفاده شرکتهای بازرسی
از آزمایشگاههای آزمون اشاره نمود. مثلا شرکت بازرسی کالا جهت ارائه گواهینامه
بازرسی بخش از فعالیت بازرسی که انجام آزمون روی مورد بازرسی می باشد را به
آزماشگاههای آزمون واگذار می نماید، یا شرکت بازرسی مخازن
CNG آزمون
هیدرواستاتیک را به آزمایشگاه آزمونی که توان انجام آزمون براساس استاندارد 6792 را
دارد ارجاع کار می نماید.

این گروه مشاور آماده ارائه خدمات به شرکتهای بازرسی فنی جهت شناسایی و
ارزیابی پیمانکار فرعی مناسب می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09212208964
تماس بگیرید.

جهت دسترسی به لیست آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده 17025 توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران لینک زیر را کلیک نمایید:

لیست آزمایشگاهها//////