ممیزی داخلی سیستم مدیریت استقرار یافته یکی از راههای ایجاد حصول اطمینان برای مدیر ارشد هر سازمان است که می تواند نسبت به وضعیت موجود در سازمان و میزان تطابق با الزامات ابلاغی کسب دانش نماید.

در ممیزی داخلی، زمان کافی برای بررسی هر فرآیند یا فعالیت در نظر گرفته شده در سازمان وجود دارد، لذا می توان نسبت به نحوه اجرای و وضعیت سوابق موجود در سازمان در تطابق با الزامات ابلاغی مدیر ارشد دید مناسبی پیدا نمود.

این گروه مشاور می تواند با برنامه ریزی یک ممیزی داخلی مناسب برای شرکت های بازرسی فعال در کشور، وظیفه بررسی و تطابق وضعیت موجود در آن شرکت با الزامات استاندارد 17020 را از جانب مدیر عامل شرکت برعهده گرفته و با تولید یک گزارش مناسب نسبت به اعلام شرایط شرکت در تطابق با الزامات استاندارد 17020 اقدام نماید.