نحوه دسترسی به استانداردهای ملی

نحوه دسترسی به استانداردهای ملی

یکی از آیتم هایی که شرکتهای بازرسی باید مد نظر قرار دهند مطابق بند 7-1-4 استاندارد 17020، روزآمد نگه داشتن استانداردهای ملی مورد استفاده در فعالیتهای بازرسی می باشد. شرکتهای های بازرسی می تواند با مراجعه به سایت سازمان ملی استاندارد/استانداردهای ملی/فهرست استانداردهای ملی با درج شماره استاندارد مورد نظر یا موضوع آن نسبت به جستجو و دریافت آخرین ویرایش از استاندارد ملی اقدام نمایند.

همچنین می توانند با مراجعه به لینک ذیل نیز به این مهم اقدام نمایند. 

http://isiri.org/Portal/home/?148514/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.