در این صفحه سعی می گردد مطابق لیست منتشره سازمان ملی استاندارد ایران، لیست کارشناسان دارای پروانه کارشناسی استاندارد را به تفکیک حوزه های فعالیت شرکتهای بازرسی درج نماییم.

شرکتهای بازرسی در صورتی که خواهان جذب نیروی انسانی با صلاحیت مورد تایید سازمان ملی استاندارد هستند می توانند با توجه به ناحیه جغرافیایی خود از خدمات این افراد استفاده نمایند.

جهت اطلاع از اسامی و شماره تماس کارشانسان استاندارد به لینک زیر مراجعه نمایید:

لیست کارشناسان استاندارد در حوزه نظارت بر اجرای استاندارد////