این واحد مستقل کسب و کار با هدف فعالیت تخصصی در زمینه عملیات و خدمات حفاری در صنعت نفت و گاز در سال 1388 شمسی تاسیس گردید. در حال حاضر با تکیه بر دارایی های فیزیکی، نظام های مدیریت یکپارچه، سرمایه انسانی و تجربیات اندوخته در اجرای شایسته پروژه های مختلف، راهبری دستگاه های حفاری در دریا و خشکی و تامین و ارائه خدمات یکپارچه حفاری را بر عهده دارد.

0 +
0 +
0 +
0 +

رشد بیزینس و کسب و کار خود را به ما بسپارید 

آیا برای توسعه مشارکت و همکاری در پروژه ها نیاز به یک شرکت توسعه یافته حفاری دارید؟