آمار و ارقام فعالیتهای اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی (ILAC)

آمار و ارقام فعالیتهای اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی (ILAC)

اعضای
شبکه بین المللی
ILAC از سازمان های متعدد و متنوع اقتصادهای جهانی تشکیل شده است. این اعضا شامل
امضاکنندگان توافقنامه های چند جانبه  (
ILAC MRA)
و سازمان های همکاری منطقه ای می باشند.

از زمان
تشکیل
ILAC MRA در سال 2000، تعداد موسسات اعتباربخشی در سراسر جهان دو برابر شده است.

این نهاد های اعتباربخشی عبارتند از امضا کنندگان ILAC MRA که همچنین به عنوان اعضای کامل
شناخته می شوند، و نیز اعضای وابسته و وابسته‌ای که در حال تلاش برای رسیدن به امضا
ILAC MRA هستند.


در 31 ژانویه سال 2001، ILAC MRA که شامل هر دو نهاد آزمایشگاه کالیبراسیون و آزمون بود، امضا گردید.

در اکتبر
2012، ILAC
MRA همچنان گسترش یافت تا اعتبار بخشی
بازرسی ها را در بر گیرد.

در سال
2017، تقریبا 68000 آزمایشگاه و بیش از 9500 نهاد بازرسی توسط امضاکنندگان ILAC MRA
 تأیید صلاحیت شدند.

دامنه
فعلی
ILAC MRA شامل اعتباربخشی آزمایشگاههای
کالیبراسیون با استفاده از
ISO
/ IEC 17025
، آزمایشگاههای آزمون با استفاده از ISO / IEC
17025، آزمایشگاههای پزشکی با استفاده از ISO 15189 و نهادهای بازرسی با استفاده از ISO / IEC 17020 است.

i

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.