آیین نامه تشخص صلاحیت مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

آیین نامه تشخص صلاحیت مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

شرح خدمات مرتبط با شرکتهای بازرسی فنی جهت اخذ گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران در حوزه بازرسی فنی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:

 کنترل و تطابق کار انجام شده با مشخصات استانداردها، بررسی و تأیید کارایی پروژه، کنترل
فنی وسایل و تجهیزات و ماشینآلات در مرحله ساخت کالیبراسیون تجهیزات انـدازه گیـری،
کنترل کیفیت مواد و روش به کارگرفته شده در ساخت قطعـه یـا واحـد صـنعتی، کنتـرل و
تطابق استانداردها و مشخصات فنی تعیین شده از آغاز پروژه، گـواهی انجـام کـار براسـاس
استانداردهای درخواست شده و صدور گواهی بازرسی نهایی.

متن آیین نامه تشخص صلاحیت مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.