استعلام در خصوص واردات برند خاص که مشابه آن در داخل کشور نیز تولید می گردد