استفاده از ویرایش دوم استاندارد ملی ایران به شماره 1445 وملاک ارزیابی محموله های وارداتی