الزامات استقلال برای نهاد های بازرسی و انواع شرکتهای بازرسی فنی براساس استاندارد ۱۷۰۲۰:۲۰۱۲

الزامات استقلال برای نهاد های بازرسی و انواع شرکتهای بازرسی فنی براساس استاندارد ۱۷۰۲۰:۲۰۱۲

 

الزامات
استقلال برای نهاد های بازرسی

 

1    الزامات برای نهاد های بازرسی (نوع الف)

الف) نهاد بازرسی باید نسبت به طرف های مرتبط
با
آن ها استقلال
داشته باشد.

ب) نهاد
بازرسی و کارکنان آن نباید هر گونه فعالیت هایی که ممکن است با استقلال در قضاوت و
درستی
 مرتبط با
فعالیت های بازرسی آن ها تضاد داشته باشد را به عهده گیرند. به ویژه،  نباید طراحی، تولید، تامین، نصب، خرید، مالکیت،
استفاده یا نگهداری موردهای بازرسی شده را به عهده گیرند.

یادآوری 1– این امر
مانع تبادل اطلاعات فنی بین کارفرما و نهاد بازرسی نیست (برای مثال : تشریح یافته
ها، یا شفاف سازی الزامات یا آموزش).

یادآوری 2– این امر
مانع خرید، مالکیت یا بکارگیری موردهای بازرسی شده  مورد نیاز برای عملیات نهاد بازرسی یا برای
مقاصد شخصی توسط کارکنان نیست.

پ) نهاد
بازرسی نباید بخشی از یک شخصیت حقوقی باشد که طراحی، تولید، تامین، نصب، خرید، مالکیت
یا نگهداری موردهای بازرسی شده را به عهده دارد.

یادآوری 1– این امر
مانع تبادل اطلاعات فنی بین کارفرما و هر بخش دیگری از همان شخصیت حقوقی که نهاد
بازرسی بخشی از آن است نمی شود (برای مثال : تشریح یافته ها، یا شفاف سازی الزامات
یا آموزش).

یادآوری 2– این امر
مانع خرید، مالکیت، نگهداری یا بکارگیری موردهای بازرسی شده  مورد نیاز برای عملیات در بخش دیگری از همان
شخصیت حقوقی، یا برای مقاصد شخصی توسط کارکنان نیست.

ت) نهاد
بازرسی نباید با یک شخصیت حقوقی جداگانه که طراحی، تولید، تامین، نصب، خرید،
مالکیت، استفاده یا نگهداری موردهای بازرسی شده را به عهده دارد در موارد زیر
ارتباط داشته باشد :

1) مالکیت
مشترک، به جز درجایی که مالکین فاقد توانایی تاثیر گذاشتن در پی آمد یک
بازرسی  باشند.

مثال 1: ساختاری از
نوع مشارکتی که در آن تعداد زیادی سهامدار وجود دارد، ولی آن
ها (به تنهایی یا به عنوان یک گروه)

 فاقد
توانایی تاثیر گذاشتن در پی آمد یک بازرسی باشند.

مثال 2: یک شرکت
دارنده ی سهام
 متشکل
از چندین شخصیت حقوقی جداگانه (شرکت های همگروه
)
زیر نظر یک شرکت مادر
  مشترک، که در آن هیچ یک از شرکت های همگروه و
شرکت مادر نمی توانند بر پی آمد یک بازرسی تاثیر گذارند.

2) اعضای
منصوب شده توسط مالکیت مشترک در هیات مدیره یا همتراز آن در سازمان­ها، به جز در
جایی که آنها وظایف آنها فاقد تاثیرگذاشتن بر پی آمد یک بازرسی باشند.

مثال: یک بانک
تامین کننده بودجه یک شرکت تاکید بر این دارد تا منصوب شده ای در هیات مدیره داشته
باشد که او بر نحوه مدیریت شرکت نظارت کلی خواهد داشت اما در هیچ گونه تصمیم گیری
دخیل نخواهد بود.

3) گزارش دهی
مستقیم به همان مدیریت سطح بالاتر، به جز در جایی که این امر نمی تواند بر پی آمد
یک بازرسی تاثیر گذارد.

یادآوری-
گزارش دهی به همان مدیریت سطح بالاتر در باره ی موضوعات به جز طراحی، تولید،
تامین، نصب، خرید، مالکیت، استفاده یا نگهداری موردهای بازرسی شده، مجاز می باشد.

4) تعهدات
قراردادی، یا سایر شیوه هایی که ممکن است توانایی تاثیر گذاری بر پی آمد یک بازرسی
داشته باشد.

 

2    الزامات برای نهاد های بازرسی (نوع ب)

الف) خدمات
بازرسی باید تنها به سازمانی که نهاد بازرسی بخشی از آن را تشکیل می دهد ارایه
شود.

ب) تفکیک شفاف
مسوولیت های کارکنان بازرسی از آندسته کارکنان که برای سایر وظایف استخدام شده اند
باید از طریق شناسایی سازمانی و روش­های گزارش دهی نهاد بازرسی در درون سازمان
مادر، ایجاد شود.

پ) نهاد
بازرسی و کارکنان آن نباید هر گونه فعالیت هایی که ممکن است با استقلال در قضاوت و
درستی مرتبط با فعالیت های بازرسی آن ها تضاد داشته باشد را به عهده گیرند. به
ویژه، آن
ها نباید
طراحی، تولید، تامین، نصب، خرید، مالکیت، استفاده یا نگهداری موردهای بازرسی شده
را به عهده گیرند.

یادآوری 1– این امر
مانع تبادل اطلاعات بین نهاد بازرسی و سایر بخش های سازمان که نهاد بازرسی بخشی از
آن را تشکیل می دهد نیست برای مثال: تشریح یافته ها، یا شفاف سازی الزامات یا
آموزش.

یادآوری 2– این امر
مانع خرید، مالکیت یا بکارگیری موردهای بازرسی که مورد نیاز برای عملیات نهاد
بازرسی هستند، یا خرید، مالکیت یا استفاده موردها برای مقاصد شخصی توسط کارکنان
نیست.

 

 


الزامات برای نهاد های بازرسی (نوع پ)

الف) نهاد
بازرسی باید تدابیر حفاظتی در درون سازمان فراهم نماید تا از تفکیک کافی مسوولیت
ها و پاسخگویی­ها مابین بازرسی و سایر فعالیت ها اطمینان حاصل شود.

ب) طراحی/
تولید/ تامین/ نصب/ تعمیر/ نگهداری و بازرسی مورد مشابه انجام شده توسط یک نهاد
بازرسی نوع پ نباید توسط یک شخص واحد به اجرا گذارده شود. به استثناء در خصوص جایی
که یک الزام مقرراتی
 به صراحت
اجازه می دهد یک شخص خاص از یک نهاد بازرسی نوع پ هم طراحی/ تولید/ تامین/ نصب/
تعمیر/ نگهداری و هم بازرسی مورد مشابه را به عهده گیرد، تا هنگامی که این استثناء
نتایج بازرسی را به مصالحه نگذارد.

یادآوری– بازرسی های
انجام شده توسط نهاد های بازرسی نوع پ را نمی توان به عنوان بازرسی های شخص ثالث
برای فعالیت های بازرسی مشابه طبقه بندی کرد زیرا آن ها الزامات استقلال در کارهای
مربوط به نهاد های بازرسی نوع الف را برآورده نمی کنند.


ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.