انجام ارزیابی های مراقبتی بر اساس ضوابط و الزامات تعیین شده در استاندارد ۱۷۰۱۱ توسط مرکز ملی تایید صلاحیت یا پیمانکار فرعی ایشان

انجام ارزیابی های مراقبتی بر اساس ضوابط و الزامات تعیین شده در استاندارد ۱۷۰۱۱ توسط مرکز ملی تایید صلاحیت یا پیمانکار فرعی ایشان

با عنایت به الزامات تعیین شده در استاندارد ایران- ایزو-آی ای سی 17011و بند 2-5-1 روش اجرایی تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق به شماره NACI-P15، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، در طول دوره اعتبار یک گواهینامه (3 یا 5 ساله)، ارزیابی های مراقبتی را به صورت سالانه و یا حسب مورد بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از گزارشات عملکرد نهادهای ارزیابی انطباق، انجام می دهد. در صورت استمرار شرایط احراز و سیستم کیفیت و تداوم انطباق با الزامات در فعالیت های اجرایی نهادهای ارزیابی انطباق، گواهینامه نهاد تمدید می گردد و نهاد ارزیابی انطباق مربوطه مجاز به ادامه فعالیت تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت تا انجام ارزیابی مراقبتی بعدی و یا پایان تاریخ اعتبار گواهینامه می باشد.
شایان ذکر است مطابق بند 2-5-2 روش اجرایی مذکور عدم همکاری نهاد ارزیابی انطباق برای انجام ارزیابی توسط مرکز و یا پیمانکار معرفی شده از سوی مرکز در زمان فرا رسیدن ارزیابی مراقبتی جهت تمدید اعتبار، به منزله انصراف نهاد از ادامه فعالیت تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت خواهد بود. در اینصورت مرکز ملی تایید صلاحیت نسبت به تعلیق / ابطال و حذف گواهینامه تایید صلاحیت، از پورتال مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اقدام خواهد نمود. بدیهی است هرگونه درخواست مجدد برای تمدید اعتبار تایید صلاحیت، بعنوان درخواست صدور مجدد گواهینامه محسوب می گردد که مشمول ثبت درخواست در سامانه و طی فرایند ارزیابی اعطای گواهینامه تایید صلاحیت خواهد بود

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.