بررسی آماری وضعیت قبول شدگان در زمینه های مختلف آزمون کارشناسان استاندارد- سال 1402

بررسی آماری وضعیت قبول شدگان در زمینه های مختلف آزمون کارشناسان استاندارد- سال 1402

آزمون کارشناسان استاندارد در روز جمعه مورخ 21 مهرماه در سراسر کشور بصورت همزمان با شرکت 3765  نفر داوطلب  در 4 زمینه فعالیت، استانداردسازی – تأیید صلاحیت – اندازه شناسی و ارزیابی انطباق برگزار شد.

از کل شرکت کنندگان در این آزمون، تعداد ۳۲۴ نفر در این مرحله قبول شده اند که میتوان گفت به صورت تقریبی فقط ۸.۶ درصد شرکت کنندگان حائض شرایط قبولی بوده اند.

پس از بررسی نتایج در قالب دو نمودار وضعیت پراکندگی تعداد قبول شدگان بر حسب زمینه های ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:

استاندارد سازی- تدوین استاندارد و آموزش، ترویج استاندارد و توان افزایی

استاندارد سازی- آموزش، ترویج استاندارد و توان افزایی

استاندارد سازی- تدوین استاندارد

ارزیابی انطباق

اندازه‌شناسی

تأیید صلاحیت

نموارد اول میزان پراکندگی تعداد قبول شدگان در هر یک از زمینه های فوق از کل قبول شدگان 323 نفر است

نموارد دوم میزان پراکندگی درصد قبول شدگان در هر یک از زمینه های فوق از کل قبول شدگان 323 نفر است

همچنین پراکندگی قبول شدگان در آزمون کارشناسی استاندارد در هر یک از استان ها از تعداد کل 323 نفر پذیرفته شده به شرح نمودارد ذیل می باشد:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.