برگزاری ششمین کمیته تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی در سال 98 و تایید صلاحیت ۲ شرکت بازرسی