برگزاری پنجمین کمیته تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی در سال 98 و تایید صلاحیت ۵ شرکت بازرسی