تصمیمات دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد در خصوص شرکتهای بازرسی کالا- آذر 98