جدیدترین حوزه های بازرسی فنی که شرکتهای بازرسی می توانند فعالیت کنند، کدام هستند؟

جدیدترین حوزه های بازرسی فنی که شرکتهای بازرسی می توانند فعالیت کنند، کدام هستند؟

یکی از حوزه های بازرسی فنی که اخیرا در
شورای عالی استاندارد
 نیزا صلاح
استاندارد اجباری آن
 نیز مورد تایید قرار گرفت، حوزه بازرسی
تجهیزات کابل راه شامل 
تجهیزات و تاسیسات
کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر در بازرسی ادواری بر مبنای سری استاندارد
های ملی
 11352 ،11353 ،11356 ،11357 ،11358 ،9891 ،9419 ،9420 ،9421 ،10175 ،10176 ،10177 است. در حال حاضر تنها 3 شرکت در این حوزه تایید صلاحیت شده است و در
صورتی نهاد بازرسی متقاضی آشنا به این حوزه فعالیت باشد و نیروی بازرس باتجربه در
این حوزه دارا باشد می تواند فعالیت خوبی ارائه نماید. این گروه مشاور آماده ارائه
خدمات مشاوره به شرکتهای بازرسی در این زمینه است.

حوزه دیگر بازرسی پلکان برقی و پیاده رو متحرک قبل از بهره برداری و بازرسی فنی ادواری براساس استاندارد 13836-1 است که در این حوزه نیز تنها 6 شرکت تاکنون مورد تایید صلاحیت قرار گرفته است. 

حوزه دیگر گردشگری حلال براساس استاندارد ملی 19933 است که تنها یک شرکت در این حوزه تایید صلاحیت شده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.