در خصوص الزام ارائه COI برای بازرسی تجهیزات شهربازی