دیاگرام نحوه رسیدگی به شکایات و درخواست رسیدگی مجدد در فرآیندهای مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

دیاگرام نحوه رسیدگی به شکایات و درخواست رسیدگی مجدد در فرآیندهای مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

در فرآیندارزیابی شرکت های بازرسی فنی در مرکز ملی تایید صلاحیت، ممکن است شرکت های ارزیابی شونده از نحوه اجرای فعالیت ارزیابی یا نتایج حاصل از ارزیابی ها شکایت و یا درخواست رسیدگی مجددی را مطرح نمایند، به منظور مشخص شدن شیوه و روال طرح شکایت و یا درخواست رسیدگی مجدد متقاضیان باید مطابق روال ترسیم شده ذیل اقدام نمایند:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.