روشهای دریافت گواهینامه انطباق مطابق دستورالعمل سازمان ملی استاندارد ایران

روشهای دریافت گواهینامه انطباق مطابق دستورالعمل سازمان ملی استاندارد ایران

روش اول ـ بررسی انطباق و انجام آزمون قبل از حمل

وارد کنندگان می توانند با رعایت موارد زیر ” گواهینامه
انطباق کالا ” را باسهولت و حتی قبل از رسیدن کالا به گمرکات کشور دریافت
نمایند
.
١ ـ درج استاندارد( های ) مورد قبول مؤسسه در قرارداد خرید ، پروفرما
، اوراق ثبت سفارش و یا بروات وصولی یا اعتبارات اسنادی بمنظور الزام فروشنده به
رعایت استانداردها و الزامات اساسی معین شده ؛

٢ ـ ارائه اظهار نامه تولید کننده یا عرضه کننده (SD) یا (MD) مبنی بر انطباق کالا با استاندارد مرتبط و یا الزامات اساسی مشخص
شده برای هر محموله ؛
 
٣ ـ ارائه برگه نتایج آزمون انجام شده در یکی از آزمایشگاههای مورد
قبول مؤسسه
 
٤ ـ دریافت و ارائه تأییدیه انطباق (VOC) از یکی از شرکتهای بازرسی تأئید صلاحیت شده توسط مؤسسه ؛
٥ ـ شرکتهای بازرسی پس از ملاحظه اسناد مندرج در بندهای ١ ، ٢ و٣ بعد
از انجام بازرسی های ظاهری و فیزیکی ، شامل و نه محدود به علائم ایمنی ، برچسب و
دستورالعمل های کاربرد کالا ، تأئیدیه انطباق
 (VOC)   را صادر می نمایند .

تبصره ـ شرکت بازرسی موظف است یک
نسخه از برگه نتایج آزمون و اظهار نامه تولید کننده یا عرضه کننده را ضمیمه
VOC نماید .

٦ ـ وارد کنندگان با ارائه اسناد مندرج در بندهای ١ ، ٢ ، ٣ و٤ با
ادارات استاندارد استانها می توانند قبل یا بعد از رسیدن کالا به گمرک گواهی نامه
انطباق
(COC) مؤسسه استاندارد را برای ترخیص قطعی کالا از گمرک دریافت نمایند .

ملاحظات

1- مدیریت استاندارد استانها پس از صدور گواهی نامه انطباق ، به
منظور حصول اطمینان از صحت گواهینامه های صادر -شده در مورد مواد غذایی ، از تمام
محـمـوله ها و در خصـوص سـایر کـالاها از برخی محموله ها نمونه برداری نموده و
نتایج آزمون را در سوابق عملکردی واردکنندگان و بازرسان ثبت می نمایند

٢ ـ برای صدور تأئیدیه انطباق (VOC) مواد غذایی ، بازرس موظف است مطابق استاندارد تعیین شده برای نمونه
برداری و انجام آزمون از تمام محموله ها نمونه برداری نموده و پس از بررسی نتایج
آزمون که در یکی از آزمایشگاههای مورد قبول مؤسسه انجام شده است و بررسی اظهار
نامه عرضه کننده
(SD) ، انطباق یا عدم انطباق کالا با استاندارد مربوط یا الزامات اساسی
آنرا اعلام نماید
.
٣ ـ مراجع صادر کننده (SD) یا (MD) و (VOC) بایستی روی گواهینامه ها تاریخ انقضاء درج نمایند .
٤ ـ گواهی نامه انطباق مواد غذایی قبل از انجام آزمون توسط مدیریت
استاندارد استانها فقط در صورتی صادر می شود که محموله قبل از تاریخ انقضاء
اظهارنامه عرضه کننده
(SD)  و تأئیدیه انطباق بازرسی (VOC) به گمرک رسیده باشد .

روش دوم ـ حمل کالا به گمرک بدون گواهینامه (حمل سیستم)

وارد کنندگانی که بدون دریافت گواهی نامه های مندرج در روش اول ،
کالاهای خود را به گمرکات ایران حمل نمایند ، گواهینامه انطباق مؤسسه را با ترتیب
زیر دریافت خواهند نمود

پس از اظهار کالا در گمرک ، توسط
مسئولین استاندارد یا مسئولین گمرکات استانها نمونه برداری انجام خواهد شد . سپس
نمونه برداشته شده به یکی از آزمایشگاههای مورد قبول مؤسسه برای انجام آزمونهای
لازم ارسال خواهد شد
.

در صورتی که نتایج آزمون با
استاندارد مربوط یا الزامات اساسی منطبق باشد ، ادارات استاندارد استانها با
ملاحظه نتایج آزمون و انجام بازرسی ظاهری و فیزیکی کالا ” گواهی نامه انطباق
” را صادر خواهند نمود
.

ملاحظات

١ ـ آزمون کالا به منظور بررسی انطباق آن با استاندارد مورد قبول
مؤسسه یا الزامات اساسی ، ممکن است مخرب یا غیر مخرب باشد
.
٢ ـ وارد کنندگان کالا طبق روش دوم لازمست به موارد زیر توجه داشته
باشند
:
٢ـ١ با توجه به طولانی
بودن مدت آزمون برخی کالاها یا عدم امکان آزمون در داخل کشور صدور گواهینامه
انطباق برای ورود کالاهای مندرج در پیوست ج مستلزم ارائه گواهینامه های مندرج در
روش اول می باشد

٢ـ٢ در صورت عدم وجود
آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه در داخل کشور ، نمونه کالا برای انجام آزمون با هزینه
وارد کننده به آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه در خارج از کشور ارسال خواهد شد
.
٢ـ٣ ورود مواد غذایی
مشمول اجرای اجباری استاندارد ( غلات ، گندم و … ) مستلزم ارائه مدارک مندرج در
روش اول می باشد
.

روش سوم ـ ثبت کالا در مؤسسه و بازرسی قبل از حمل

واردکنندگان که بطور مستمر کالاهایی را به کشور
وارد می نمایند ، با بهره گیری از این روش می توانند کالاهای وارده را با سرعت از
گمرک ترخیص نمایند
.

این روش شامل ارائه
اظهارنامه انطباق تولیدکننده یا عرضه کننده
(MD) یا (SD) با استاندارد مورد
قبول مؤسسه و اثبات اظهار مذکور می باشد . ثبت کالا در مؤسسه ، اطلاعاتی را فراهم
می نماید که بر اساس آن ارزیابی اولیه از سطح فعلی انطباق کالا با استاندارد مرتبط
مشخص می شود . پس از آن تولیدکننده اقدامات لازم برای انطباق کامل در محموله های
بعدی را انجام می دهد
.

در مراحل اولیه ثبت
کالا ، نواقص جزئی از قبیل بعضی انواع نشانه گذاری ، برچسب و دستورالعمل کاربرد
کالا پذیرفته می شود ، اگرچه این موارد در سوابق تولیدکننده ثبت می گردد و از طریق
بازرسی های قبل از حمل بهبود سطح انطباق ارزیابی می شود

از تولیدکنندگانی که
کالای خود را در مؤسسه ثبت می نمایند ، انتظار می رود که به طور مستمر سطح انطباق
کالاهای خود را بهبود بخشند
.

در مواردی که نـمونه
ارائـه شده سـطح قـابل قبولی از انـطبـاق را نشـان دهـد گواهی نامه ثبـت کالا
 (STATEMENT FOR REGISTRATION )  با درج تاریخ اعتبار به
واردکننده داده می شود

برای ثبت کالا در
مؤسسه ، وارد کننده بایستی یک نمونه از کالا را به همراه برگ نتایج آزمون انجام
شده در یکی از آزمایشگاههای مورد قبول مؤسسه و اظهارنامه انطباق تولیدکننده
(MD) و فرم تقاضانامه برای ثبت  (RFR)  پیوست د به مؤسسه ارائه نماید .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.