روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و تجدید پروانه علامت کاربرد استاندارد

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و تجدید پروانه علامت کاربرد استاندارد

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و تجدید پروانه علامت کاربرد استاندارد اجباری و تشویقی به شماره 42/221/ر جهت بهره برداری عموم منتشر می گردد.

لینک دسترسی به روش اجرایی///////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.