روش بازرسی و آزمون چشمی سامانه های گاز سوز در مراکز معاینه فنی براساس استاندارد 9426 و 9747