شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده به عنوان پیمانکار فرعی چه شرکت های بازرسی دیگری می توانند فعالیت کنند؟

شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده به عنوان پیمانکار فرعی چه شرکت های بازرسی دیگری می توانند فعالیت کنند؟

طی بررسی به عمل آمده، از سایت مرکز ملی تایید صلاحیت مطابق جدول ذیل شرکت های بازرسی جوش و آزمون های غیر مخرب بیشترین کاربرد را برای ارائه خدمات بازرسی به عنوان پیمانکار فرعی دارند. به جدول اطلاعاتی مندرج در ادامه توجه کنید:

حوزه فعالیت شرکت بازرسیآیا می تواند پیمانکار فرعی داشته باشد؟از چه شرکت بازرسی می تواند به عنوان پیمانکار فرعی استفاده کند؟
بلهخیر
جرثقیل های سقفیPجوش و انجام آزمون های غیرمخرب
جرثقیل های برجیP
جرثقیل های متحرک )موبایل(P
لیفتراکP
مخازن تحت فشار )به استثنای مخازن مشمول مقررات استانداردهای اجباری(Pبازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب
تجهیزات و تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافرPبازرسی جوش و آزمون های غیرمخرب، آزمایشگاه آزمون کابل (MRP) و آزمون لغزش
تجهیزات شهربازی سبکPبازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب
سرسره های آبیPخدمات آزمایشگاه کیفیت آب دارای گواهینامه تایید صلاحیت

لذا دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت بازرسی جوش و آزمون های غیرمخرب برای شرکت های بازرسی می تواند زمینه کاری مناسبی برای کسب و کار تلقی شود. این نوع شرکت ها علاوه بر ارائه خدمات بازرسی های صنعتی و ساختمانی میتوانند بخشی از بازار هدف کسب و کار خود را ارائه خدمات به سایر شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده قرار دهند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.