ضوابط و مقرراتی که شرکت های بازرسی ملزم به رعایت آن می باشند