ضوابط و مقرراتی که شرکت‌های بازرسی ملزم به رعایت آن می‌باشند مطابق نامه شماره 165310