طلاعیه شماره 11 دبیرخانه کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد- آخرین مهلت تمدید پروانه کارشناسی استاندارد