فراخوان شناسائی اعضای دارای پروانه کارشناسی و یا سوابق حرفه ای در حوزه استاندارد

فراخوان شناسائی اعضای دارای پروانه کارشناسی و یا سوابق حرفه ای در حوزه استاندارد

در راستای اجرای بند 4-5
تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اداره کل استاندارد استان
تهران، به شماره 25718 مورخ 1395/7/13 با موضوع : مصالح، فرآورده ها و تجهیزات ساختمانی
مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدینوسیله از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
تهران دارای پروانه کارشناسی استاندارد و یا سوابق حرفه ای و تخصصی قابل توجه مرتبط
با هر یک از مصالح، فرآورده ها و تجهیزات 94 گانه مشمول استاندارد اجباری در حوزه صنعت
ساختمان دعوت به عمل می‌آید تا ضمن مراجعه به لینک ذیل نسبت به تکمیل اطلاعات مشخص
شده اقدام نمایند
.

بدیهی است؛ هرگونه استفاده
از توانائی و ظرفیت اعضای شناسائی شده مطابق برنامه های مصوب کمیته استاندارد در طول
مدت تفاهم نامه همکاری و با هماهنگی اعضا خواهد گرفت.

لینک خبر/////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.