فهرست استاندارد های 23 گانه در حوزه کابل راه ها جهت بازرسی عملکرد سطح ایمنی