فهرست تجهیزات مورد تایید پایش آلاینده های هوا براساس ماده 19 آیین نامه موضوع ماده 2 قانون هوای پاک 

فهرست تجهیزات مورد تایید پایش آلاینده های هوا براساس ماده 19 آیین نامه موضوع ماده 2 قانون هوای پاک 

به منظور پایش آلایندهای هوا و براساس براساس ماده 19 آیین نامه موضوع ماده 2 قانون هوای پاک فهرست تجهیزات مورد تایید به شرح ذیل می باشد:

فهرست آنالایزرهای مورد تایید سنجش SO2 هوای محیط به شرح جدول زیر است:

فهرست آنالایزرهای مورد تایید سنجش CO هوای محیط به شرح جدول زیر است:

فهرست آنالایزرهای مورد تایید سنجش BTEX هوای محیط به شرح جدول زیر است:

فهرست آنالایزرهای مورد تایید سنجش NO2 هوای محیط به شرح جدول زیر است:

فهرست آنالایزرهای مورد تایید سنجش O3 هوای محیط به شرح جدول زیر است:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.