لیست استاندارد های مرتبط با تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی براساس استاندارد 17020 در حوزه ماشین آلات راهسازی

لیست استاندارد های مرتبط با تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی براساس استاندارد 17020 در حوزه ماشین آلات راهسازی

لیست استاندارد های مرتبط با تایید صلاحیت شرکتهای
بازرسی براساس استاندارد 17020 در حوزه ماشین آلات راهسازی

ردیف

نام محصول/ زمینه بازرسی/ دامنه فعالیت

نوع استاندارد/ مدرک

شماره استاندارد/مدرک

1

رنگهای کائچوکلره

ملی

4471

2

اسانس طبیعی گل سرخ محمدی منطقه کاشان
ویژگیها

ملی

4805

3

ماشین آلات خاکبرداریتعیین ابعاد دور زدن ماشینهای
چرخ لاستیکی

ملی

7456

4

ماشین های خاک برداریمحیط اتاقک کاربرقسمت3-روش آزمون سامانه فشار

ملی

7470-3

5

ماشین های خاک برداریمحیط اتاقک کاربر
قسمت4- روش آزمون سامانه های تهویه،تجهیزات گرمایش و/
یا تهویه مطبوع(HVAC)اتاقک کاربر

ملی

7470-4

6

ماشینهای خاک برداریصندلی کاربرابعاد و الزامات 

ملی

8404

7

ماشینهای خاک برداری،تراکتورها و ماشینهای کشاورزی و جنگل دارینقطه شاخص صندلی 

ملی

8408

8

ماشین های خاکبرداریکنترل های کاربر

ملی

8607

9

رنگ ها و جلاهاآزمون خمش T

ملی

8608

10

ماشین های خاک برداریارزیابی های آزمایشگاهی سازه های محافظویژگی های محدوده حجمی مجاز

ملی

8610

11

ماشین های خاکبردارینمایشگر اصلی عملکرد ماشین 

ملی

8611

12

ماشین های خاکبرداریناحیه های دسترسی و دسترسی آسان به کنترل ها 

ملی

8614

13

ماشین های خاک برداریجایگاه کاربر و نواحی تعمیر و نگهداریتیز نبودن لبه ها

ملی

9976

14

ماشین های خاک برداریمحاسبه سرعت حرکت بر روی زمین

ملی

9994

15

ماشین های خاک برداریکلید قفل کننده سامانه استارت (راه انداز)

ملی

9996

16

ماشین های خاک برداریوسایل روشنایی،علامت دهنده های نوری و چراغ های نشانگر و وسایل شب نما

ملی

10182

17

ماشین های خاک برداریتعاریف،ابعاد و کدها قسمت اولماشین اصلی

ملی

10183-1

18

ماشین های خاک برداریتعاریف،ابعاد و کدها قسمت دومتجهیزات و ملحقات 

ملی

10183-2

19

ماشین های خاک برداریحفاظ هاتعاریف و الزامات 

ملی

10477

20

ماشین های خاک برداریمیدان دید کاربرروش آزمون ومعیار عملکردی

ملی

10483

21

ماشین های خاک برداریدفترچه راهنمای کاربرمحتوا و ساختار

ملی

10484

22

ماشین های راهسازیساختمانی و معدنیتائید نوعمقررات و روش اجرایی

ملی

12544

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.