مرکز ملی تایید صلاحیت ایران جزء امضا کنندگان موافقت نامه به رسمیت شناختن چند جانبه شد

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران جزء امضا کنندگان موافقت نامه به رسمیت شناختن چند جانبه شد

به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل : درارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران که  با هماهنگی های انجام شده با اتحادیه تایید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه (PAC)  ، توسط آقایان Anil Jauhri از NACBC و C.K. cheung از IAS و JAZ-ANZ صورت گرفت،  گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت صادره توسط این مرکز در حوزه کشورهای عضو اتحادیه تایید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه (PAC) و مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF) معتبر بوده و این مرکز جزء امضاء کنندگان موافقت نامه ی به رسمیت شناختن چند جانبه قرار خواهد گرفت.

در این ارزیابی موارد مربوط به مسئولیت قانونی ، ساختار ، بی طرفی ، محرمانگی ، تامین مالی ، مسئولیت مدنی ، فعالیت های تایید صلاحیت ، سیستم مدیریت ، کنترل مدارک ، ثبت سوابق ، عدم انطباق و اقدام اصلاحی ، اقدام پیشگیرانه ، ممیزی داخلی ، بازنگری مدیریت و رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار گرفت.

 

·         اعتبار بین المللی گواهینامه های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

 

در اولین مجمع عمومی APLAC-PAC که در خرداد سال 1395 در کشور تایوان تشکیل خواهد شد، امضاء موافقت نامه به رسمیت شناختن چند جانبه در کمیته MLA انجام می شود و گواهینامه های صادره توسط CB های تایید صلاحیت شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بر اساس استاندارد ایزو 17021 در زمینه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001، در کشور های حوزه آسیا-اقیانوسیه شامل 30 کشور از جمله ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، هند، روسیه، مالزی، اندونزی، مکزیک و … دارای اعتبار بین المللی خواهد بود.

با امضاء موافقت نامه به رسمیت شناختن چند جانبه MLA  با PAC ،در اولین اجلاس آتی مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF) ، امضاء موافقت نامه به رسمیت شناختن چند جانبه بدون نیاز به ارزیابی مجدد، توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران صورت خواهد گرفت و لذا گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت صادره توسط این مرکز در کشور های عضو IAF که حدود 63 کشور می باشند دارای اعتبار خواهد بود.

 

·         مزایای تایید صلاحیت

تایید صلاحیت معین می سازد یک سازمان شامل آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ، شرکت های بازرسی فنی و شرکتهای گواهی کننده ، صلاحیت فنی و سیستمی لازم و مورد پذیرش برای انجام یک فعالیت خاص با قابلیت اعتماد بالا و انطباق با کیفیت مورد نظر را دارد یا نداردهرگاه محصول یا خدمتی که بطور رسمی در یک کشور یا منطقه اقتصادی پذیرفته شده باشد ، می تواند بدون نیاز به آزمون مجدد ، بازرسی مجدد و گواهی مجدد ، بطور آزادانه بین کشورها گردش داشته باشد.

براساس قوانین بین المللی ، پیش نیاز تجارت و ارائه خدمات در شرایط برابر ، یک استاندارد ، یک آزمون، مورد پذیرش در همه جا می باشد و تایید صلاحیت برآورده کننده این پیش نیاز است.

 

·         اهداف تایید صلاحیت

کاهش موانع غیر فنی سر راه تجارت از طریق برقراری و استقرار الزامات WTO، تسهیل امر تجارت و بازرگانی در چارچوب خط مشی های سازمان تجارت جهانی  ، کسب اعتبار بین المللی گواهینامه های صادره سیستم های مدیریت ، محصول ، خدمات ، اشخاص، آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ،شرکتهای بازرسی فنی ، کاسته شدن از دوباره کاری و صرف هزینه و وقت اضافی جهت آزمون و بازرسی مجدد در مبادی ورودی و خروجی جهت انطباق با الزامات استاندارد ،ارتقاء قابلیت اعتماد همه طرف های ذینفع درون و برون مرزی در خصوص صحت فعالیت های ارزیابی انطباق و پیشگیری از خروج ارز در زمینه تایید صلاحیت ها و ارزآوری برای کشور در قبال صدور خدمات تایید صلاحیت در دیگر کشورها از جمله اهداف تایید صلاحیت است.

 

·          امضاء MLA

نهادهای تایید صلاحیت با رعایت الزامات استانداردها و ضوابط تعیین شده ، پس از کسب موفقیت در ارزیابی همترازی در سطوح منطقه ای و بین المللی به رسمیت شناخته شده و عضو ترتیبات شناسایی متقابل می شوند و گواهینامه های صادره دارای اعتبار بین المللی خواهد بود و در این صورت است که با پذیرش فعالیت و گواهی های یکدیگر شرایط تسهیل در تجارت فرامرزی مهیا و برقرار می شود بطوریکه نهاد ارزیابی انطباق در یک حوزه اقتصادی نیازی ندارد بیش از یکبار برای همان دامنه شمول توسط نهادهای تایید صلاحیت دیگر کشورها تایید صلاحیت شود.

 

·           فرآیند تایید صلاحیت براساس الزامات استاندارد های بین المللی

 

آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون براساس استاندارد ISO/IEC 17025 ، شرکت های بازرسی کننده براساس استانداردISO/IEC 17020 ، نهادهای گواهی کننده سیستم های مدیریت براساس استاندارد ISO/IEC 17021، نهادهای گواهی کننده محصول براساس استاندارد ISO/IEC 17065، آزمایشگاههای ارائه دهنده آزمون کفایت تخصصی ISO/IEC 17043است.

گفتنی است : تاکنون تعداد 500 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون ، 300  شرکت بازرسی فنی و 20 نهاد گواهی کننده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ، تایید صلاحیت شده است.

لینک خبر//////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.