مصوبه ۳۴۸ هیئت ارزیاب شرکتهای بازرسی کالا در خصوص الزام اخذ گواهینامه ۱۷۰۲۰ در بازه زمانی دو ساله برای شرکتهای بازرسی کالا سورویانس