نحوه بکارگیری از خدمات آزمایشگاه ها برای شرکتهای بازرسی کالا در مبدا