نحوه شناسایی ریسک ها و مخاطرات مربوط به بی طرفی در نهادهای بازرسی فنی