پیام روز جهانی اندازه شناسی منتشر شد

پیام روز جهانی اندازه شناسی منتشر شد

یام مدیران دفتر
بین المللی اوزان و مقیاسها (
BIPM
) و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (BIML) به
مناسبت روز جهانی اندازه شناسی (20 می- 30 اردیبهشت)

سیستم بین المللی
یکاها 
SI بهبود بنیادی

سیستم بین المللی
یکاها (
SI )
مجموعه ای از یکاها می باشد که در سرتاسر جهان برای تمامی کاربردهای اندازه‌ گیری پذیرفته
شده است. اگرچه یکی از اهداف
SI فراهم نمودن مبناهایی برای اندازه گیری‌ ها است که در دوره ‌های زمانی بلندمدت
باثبات باشند، این سیستم همواره یک سیستم کاربردی و پویا بوده که با هدف بهره گیری
از جدیدترین پیشرفت ‌های علمی تغییر کرده است .

در نوامبر
2018 ، کنفرانس عمومی اوزان و مقیاس ‌ها در ورسای تشکیل شد و در مورد یکی از مهمترین
مجموعه تغییرات در سیستم
SI از زمان تکوین آن در سال 1960 توافق به عمل آمد. این تغییرات با این هدف
انجام شد تا این سیستم بر اساس درک بهتر بشر از قوانین طبیعت قرار گیرد و پیوند بین
سیستم
SI و تعاریف مبتنی بر مصنوعات
فیزیکی حذف شوند. این تغییرات بر اساس نتایج تحقیقات در زمینه روش‌ های جدید اندازه
‌گیری به وجود آمده ‌اند که از پدیده ‌های کوانتومی به عنوان مبنایی برای استانداردهای
بنیادی بهره می ‌گیرند.

این تغییرات در
نوامبر 2018 مورد موافقت قرار گرفت و از 20 ماه مه 2019 اجرایی خواهند شد؛ این روز
به این دلیل انتخاب شده است که سالگرد امضای کنوانسیون متر بوده و به عنوان روز جهانی
اندازه‌ شناسی گرامی داشته می ‌شود. در حالی که تاثیر آتی این تغییرات بسیار گسترده
خواهد بود، توجه زیادی برای کسب اطمینان از هماهنگی تعاریف جدید با تعاریف کنونی در
زمان تحقق آن معطوف شده است. این تغییرات جز برای کاربران مطالبه ‌گر، برای کسی مشهود
نخواهند بود، اما، قویا بدین معنا است که در نهایت در نحوه برقراری قابلیت ردیابی تغییرات
احتمالی ایجاد شود. تلاش جهانی جهت هماهنگ‌ سازی عملکرد دستگاه ها برای اندازه گیری
ادامه خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که در اوزان، طول ‌ها و دیگر سنجه ‌های مورد
استفاد در تجارت، صنعت و مصرف کنندگان، هیچ نوع تفاوتی محسوس نخواهد بود.

تعاریف جدید از
“قوانین طبیعت برای ایجاد قوانین اندازه ‌گیری” بهره می‌ گیرند تا اندازه‌
گیری هایی در مقیاس‌ های اتمی و کوانتومی را به اندازه‌ گیری‌ ها در سطح ماکروسکوپی
پیوند دهند. این تعاریف جدید به یک رویای مشترک برای “سیستم متریک” که همانا
دسترسی جهان‌ شمول بر مبنای توافق برای اندازه‌ گیری ‌ها در سرتاسر جهان است، جامه
عمل می‌ پوشانند. این تغییرات زمینه نوآوری ‌های آینده در اندازه‌ گیری ‌ها را فراهم
می ‌آورند تا در تعاریف ثانیه، متر، آمپر و کلوین امکان بهره‌ گیری از پدیده‌ های اتمی
و کوانتومی برای دستیابی به سطوحی از درستی که صرفا محدود به درک ما از مشاهده آن‌هاست،
فراهم شود.

 

 مرکز ملی اندازه‌ شناسی، اوزان و مقیاس‌ها

لینک خبر///////

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.