اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت در خصوص اعتبار گواهینامه های صادره تا تاریخ 99/04/01