بیانیه ریاست محترم مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به مناسبت روز جهانی تایید صلاحیت