شرایط احراز صلاحیت برای بازرسی موتورخانه ها براساس استاندارد ۱۶۰۰۰