شیوه نامه تایید نوع خودرو بازنگری شد

شیوه نامه تایید نوع خودرو بازنگری شد

اگر می خواهید خودرو وارد کنید
آگاهی از شیوه نامه جدید تایید نوع، ضروری است.

مسلم بیات از بازنگری و انتشار شیوه نامه تایید نوع خودروهای
وارداتی خبر داد گفت: این شیوه نامه باستناد دو روش ارزیابی به صورت تایید نوع کلی
خودرو و همچنین به صورت راهنمای جداگانه با توجه به استاندارد 85 گانه خودرو
بازنگری و منتشر شده است.

معاون ارزیابی کیفیت، شفاف سازی، مسئولیت بخشی و مسئولیت
پذیری در فرآیند ارزیابی را از نکات مثبت این شیوه نامه دانست و گفت: نمایندگی
مجاز قبل از ورود خودرو و به منظور درخواست تائید نوع خودرو مکلف است اظهارنامه
انطباق خودرو مشتمل بر نوع، گونه، مدل و نام تجاری را با ذکر دقیق سال ساخت و
همچنین ذکر کشور مونتاژ کننده با ارائه گواهی تائید نوع کلی خودرو، طبق آخرین
اصلاحات
 EC/2007/46 استانداردهای اروپایی و یا ارائه گواهی E-MARK تائید نوع استانداردهای اجباری خودرو به
صورت جداگانه بر اساس استانداردهای 85 گانه (منطبق یا الزامات استاندارد 6924) و
سایر مدارک قانونی را به شرکت بازرسی واجد شرایط ارائه نماید .

بیات، پذیرش مسئولیت صحت و اصالت مدارک ارائه شده از سوی
نمایندگی یا شرکت خودروساز خارجی را یکی از نکات موثر در این اظهاریه انطباق اعلام
کرد و افزود: تمامی مسئولیت های مدنی، کیفری و انتظامی ناشی از ارائه مدارکی که
صحت آنها مخدوش باشد و یا اینکه نقصی و یا ابهامی در آنها وجود داشته باشد به عهده
نمایندگی مجاز است.

وی با بیان اینکه شرکتها و سازمانها مکلف به پذیرش مسئولیت
های قانونی هستند تاکید کرد: نمایندگی خودرو ساز مکلف به ارائه مدارک صحیح است و
شرکت بازرسی با بررسی مدارک و مستندات و انطباق آنها با نمونه خودروی مورد بازدید،
صحت و اصالت مدارک ارائه شده را بررسی کنند.

بیات گفت: چنانچه فرآیند مذکور به درستی انجام شود در نهایت
شرکت بازررسی اقدام به صدور گواهینامه انطباق می نماید و سازمان نیز به استناد آن
گواهینامه تایید نوع (
 T.A) را صادر می کند.

معاون ارزیابی کیفیت تاکید کرد: شرکت‌های بازرسی در این زمینه
مکلفند مدارک بازرسی را به صورت الکترونیکی به مدت ده سال و مدارک کاغذی را نیز به
مدت دو سال نگهداری و آرشیو کنند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.