عضویت درکمیته فنی متناظرISIRI/TC178 با عنوان آسانسورها و پله های برقی

عضویت درکمیته فنی متناظرISIRI/TC178 با عنوان آسانسورها و پله های برقی

فراخوان عضویت
سازمان ملی استانداردایران درراستای ساماندهی مشارکت گروههای ذینفع،ذیربط ومتخصصین درتدوین استانداردهای بین المللی، اقدام به تشکیلوبهبودساختارکمیته های فنی متناظرمی نماید تا باحفظ منافع ومصالح ملی وارائه نظرات علمی درعرصه تدوین استانداردهای بین المللی حضورفعالداشته باشد. ازاینروباتوجه به تخصصی بودن استانداردسازی درکمیته های فنی سازمان بین المللی استانداردسازی،کمیته فنیISIRI/TC 178متناظرباکمیته فنیISO/TC 178باعنوان:
” Lifts, escalators and moving walks ” ، “آسانسورهاوپله های برقی” ،ازمتخصصان کشوردعوتبه عمل می آورد درصورت تمایل به همکاری باسازمان،ضمن عنایت برادامه مطالب باتکمیل وارسال مراتب به ترتیب مشروح ذیل،موجبات غنای این حرکت ملی رافراهم سازند.
مهلت ثبت نام :
تاریخ شروع پذیرش: 29/4/94
تاریخ پایان پذیرش: 15/5/94
نقش ووظایف اعضاء:
پس ازایجادکمیته فنی متشکل ازگروههای ذینفع،اعضاکمیته بامشارکت واعلام نظرروی مدارک و پیشنویس استانداردهای بین المللی نقش مهمی درمشارکت بین المللی باحفظ منافع ملی دارند.
دامنه کاربردISIRI/TC178 ،آسانسورهاوپله های برقی :
استانداردسازی درکلیه زمینه هاشامل : ایمنی،باالابرها،سرویس بالابرها،پله های برقی،حمل کننده مسافران وتجهیزات مشابه است . این استاندارد وسایل وتجهیزات بالابرمکانیکی مورداستفاده درمعادن را شامل نمیشود .
 
 
 
 
 
 
 
 
نحوه عضویت:
لطفاًفرم عضویت راپس ازتکمیل نمودن به آدرس ایمیلstandarddevelopment@isiri.org.irارسال فرمایید.

 

یاداوری :به منظورشناسایی جامع نگرترودرراستای تلاش درتکمیل وبسط کمیته کشوری متشکل از متخصصین،صاحبنظران وذینفعان،خواهشمنداست نسبت به معرفی ویاارسال فراخوان برای افراد مورد نظربه منظورملحق شدن به گروه،عنایت فرمایید.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.