فرآیند انجام بازرسی آسانسورها توسط شرکت های بازرسی فنی آسانسور

فرآیند انجام بازرسی آسانسورها توسط شرکت های بازرسی فنی آسانسور

 

فرآیند انجام بازرسی آسانسورها توسط شرکت های بازرسی فنی آسانسور آن چنان که در سامانه مدیریت بازرسی آسانسورها بیان شده است براساس فرآیند زیر صورت می گیرد. متقاضیان بازرسی آسانسور باید به سامانه مدیریت بازرسی مراجعه نموده و مطابق موارد زیر فرآیند را دنبال نمایند:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.