فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظرISIRI/ TC44 با عنوان : " جوشکاری و فرآیندهای وابسته "

فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظرISIRI/ TC44 با عنوان : " جوشکاری و فرآیندهای وابسته "

سازمان ملی استاندارد
ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه های ذینفع، ذیربط و متخصصین در تدوین استانداردهای
بین المللی سازمان های استاندارد سازی، اقدام به تشکیل و بهبود ساختار کمیته های فنی
متناظر می نماید تا با حفظ منافع و مصالح ملی و ارائه نظرات علمی در عرصه تدوین استانداردهای
بین المللی حضور فعال داشته باشد. از این رو با توجه به تخصصی بودن استانداردسازی در
کمیته های فنی ، کمیته  متناظر
ISIRI/TC44  با عنوان” جوشکاری و فرآیندهای وابسته”  به منظور تجدید و بهبود ساختار، از متخصصان کشور
دعوت به عمل می آورد .در صورت تمایل به همکاری با سازمان، با بررسی مطالب، فرم عضویت
را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل :

  Standarddevelopment@isiri.gov.ir ارسال فرمایند.

 تاریخ شروع پذیرش: 98/01/26

 تاریخ پایان پذیرش:  98/03/26

 

دامنه کاری کمیته
:

استاندارد سازی
جوش و فرایندهای و ابسته؛ این استانداردها عبارتند از :اصطلاحات، تعاریف و نمایش نماد
جوش بر روی نقشه ها، دستگاه ها و تجهیزات جوشکاری، مواد اولیه (گاز، والد و پرکننده
فلزات) فرآیندهای جوشکاری و قوانین، روش های آزمون و کنترل، محاسبات و طراحی سازه های
جوش، کیفیت جوشکاری و همچنین ایمنی و سلامت.

 نقش و وظایف اعضاء:

کمیته متناظر متشکل
از گروه های ذینفع و ذیربط و اعضای کمیته با مشارکت و اعلام نظر بر روی مدارک و پیش
نویس استانداردهای بین المللی، نقش مهمی در مشارکت بین المللی در راستای حفظ منافع
ملی خواهند داشت.

نحوه عضویت:

لطفاً فرم عضویت
را از اینجا دانلود کرده به آدرس ایمیل فوق الذکر ارسال فرمایید (کلیک روی همین خط
متقاضی را به فایل عضویت ارتباط دهد).

وظایف اعضا و مشارکت
کنندگان در کمیته های فنی/فرعی و گروه های کاری زیر مجموعه آنها پس از ایجاد کمیته
فنی متشکل از گروه های ذینفع، اعضای کمیته با مشارکت و اعلام نظر روی مدارک و پیش نویس
استاندارد های بین المللی نقش مهمی در مشارکت بین المللی با حفظ منافع ملی دارند.

به همین منظور
دبیر کمیته فنی پس از تایید عضویت متقاضیان، مدارک و پیش نویس استانداردهای بین المللی
را برای آنها ارسال می نماید و اعضا براساس منافع ملی و شرایط فنی نسبت به پاسخ دهی
به این مدارک اقدام می نمایند.

اعضا و مشارکت
کنندگان در کمیته های فنی/فرعی و گروه های کاری زیر مجموعه آنها به عنوان صاحبنظر و
کارشناس ملی در این کمیته ها و گروه ها فعالیت تخصصی دارند و نبایستی صرفاً به عنوان
نماینده سازمان متبوعه خود فعالیت نموده و تنها حافظ منافع سازمان خود باشند. وظایف
اعضا و مشارکت کنندگان در کمیته های فنی/فرعی و گروه های کاری زیر مجموعه آنها به شرح
زیر می باشد:

دریافت مستمر اطلاعات
و مدارک مرتبط با کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه از جمله پیش نویس استانداردهای
بین المللی
ISO  در مراحل
مختلف تدوین آنها و سایر مدارک فنی مربوطه
ISO و نیز نامه های الکترونیکی ارسالی از سازمانISO  در زمینه فعالیت این کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری
از دبیر کمیته فنی/فرعی متبوعه یا مسئول گروه کاری مربوطه (بر حسب مورد) و مطالعه و
بررسی دقیق آنها و اعلام نظرات کارشناسی و آرای تخصصی خود در محدوده های زمانی تعیین
شده به آنها

بهره گیری کامل
از ابزار فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های خود در کمیته فنی/فرعی یا گروه
کاری مربوطه

مشارکت فعال و
مستمر در کار کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه به صورت حضوری یا الکترونیکی

کمک به مسئولان
کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه به منظور فراهم کردن امکان برگزاری مناسب جلسات
آنها

کمک به مسئولان
کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه به منظور فراهم کردن امکان حصول اجماع در رابطه
با موضوعات در دست بررسی و اخذ تصمیمات مقتضی

آگاهی از نظرات
سایر اعضا و مشارکت کنندگان در کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه و کمک به مسئولان
آنها در رابطه با جمع بندی صحیح و کافی تمامی نظرات اعلام شده و اطلاع از نتایج جمع
بندی شده

لینک خبر////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.