ساختار سازمانی (چارت سازمانی)، سازمان ملی استاندارد ایران